Brev till Västerås stads kultur- idrotts- och fritidsnämnd samt dess stab i samband med redovisningen av festivalen Perspectives 2009

Följande brev sändes till Kultur- idrotts- och fritidsnämnden och dess stab i samband med redovisningen av festivalen Perspectives 2009

Till Kultur- idrotts- och fritidsnämnden samt nämndens stab

Eftersom igen ledamot av vare sig nämnden eller staben hade möjlighet att bevista festivalen ”Perspectives 2009”, den 5-7 mars, sänder jag här ett antal klipp och citat för att ge er en uppfattning om hur festivalen mottogs och bedömdes utanför Västerås´ stadshus. Det kan också konstaterats att ingen nämndledamot och ingen tjänsteman i chefsställning någonsin satt sin fot på en Perspectivesfestival. Detta trots erbjudanden om obegränsat med fribiljetter.

Perspectivesfestivalerna har betecknats som ”världsklass” i såväl DN (2007) som SvD (2009).

Sveriges radio P2 har den här gången sänt dels ett längre reportage från festivalen, dels 10  konserter. Även från de båda tidigare festivalerna har en stor mängd konserter sänts i riksradions olika kanaler.

SvT hade ett förhandsinslag om festivalen.

3 amerikanska musiktidskrifter, bl a den prestigefyllda Downbeat, innehöll mycket positiva recensioner/reportage, liksom en koreansk, en norsk samt ett flertal svenska musiktidskrifter/musikhemsidor.

Det kan dessutom noteras att Nya Perspektivs ”skyddsling” Erik Oscarsson (extremt begåvad ung pianist, som emellertid är hårt drabbad av Aspergers syndrom) framträdde på Stockholms jazzfestival i juli med i huvudsak samma stjärnspäckade kvintett som på Perspectivesfestivalen. Delar av konserten har sänts i SR P2.

Jag har ställt följande fråga till er tidigare, utan att få svar: Finns det något kulturevenemang i vår stads ungefär 1020-åriga historia, som varit i närheten av denna nationella och internationella positiva uppmärksamhet? Om svaret är ”ja” blir den naturliga följdfrågan: vilket/vilka då? Tänk efter noga.

Detta har tidigare redovisats för er, om än inte i form av klipp. Trots detta har det inte kommit ett enda positivt ord om festivalen från er. Och sådana är ändå gratis!

Jag kan inte se denna extrema nonchalans som något annat än en tydlig och medveten kulturpolitisk markering. Om denna riktar sig mot
(a) den nyskapande musik som Nya Perspektiv representerar.
(b) nyskapande kultur överhuvudtaget
(c) min person, som vedergällning för att jag åtskilliga gånger offentligt framfört kritiska synpunkter på den i Västerås förda kulturpolitiken,
vill jag låta vara osagt.
Det enda offentliga omdöme som någon ledamot av nämnden/staben fällt om Perspectivesfestivalen är, såvitt jag vet, ett svar på en fråga från VLT om varför festivalen trots sin framgång inte får större kommunalt bidrag: ”Det är många som söker bidrag, och alla tycker att deras festival, eller vad det kan vara, är den allra bästa” (31/8 –05). Läs igenom det kursiverade avsnittet ovan, och ställ er frågan huruvida det enda Perspectivesfestivalen förtjänar från er är tystnad och offentligt hån.

Man ställer sig onekligen frågan om målet för den lokala kulturpolitiken inte är att stödja, uppmuntra och visa stolthet över en unik och livskraftig kulturyttring, utan i stället att knäcka densamma.

Själv kan jag inte se agerandet som något annat än en bekräftelse på det befogade i den slogan vi använde vid Perspectives 2007: Fight Local Stupidity!.

Västerås den

Lennart Nilsson
Producent för Perspectivesfestivalerna, f d ordf i Nya Perspektiv